feesten

feesten

Kerstmis

Kerstmis is de eerste viering in het christelijke jaar. Christenen herdenken dat Jezus, de zoon van God, op de wereld kwam. Protestanten en rooms-katholieken vieren Kerstmis op 25 december. Deze datum is gekozen door de Romeinse keizer Constantijn, omdat dit samenviel met het Romeinse zonnefeest. Orthodoxe christenen vieren de geboorte van Jezus op 7 januari.

Advent
Het woord advent betekent komst. De periode van advent begint vier weken voor Kerst. Christenen kijken dan uit naar de komst van Jezus, omdat ze geloven dat hij terug zal komen. In veel kerken wordt tijdens advent elke zondag een kaars aangestoken. De laatste kaars staat symbool voor Jezus en wordt op eerste Kerstdag aangestoken.

Kerkdienst
Op Kerstavond of eerste Kerstdag gaan veel christenen naar de kerk om God te eren en te bedanken dat hij zijn zoon naar de wereld heeft gestuurd. Tijdens de kerkdienst worden er veel liederen gezongen en wordt er stil gestaan bij de geboorte van Jezus.

Zingen voor Jezus

Princess gaat naar de kerk waar haar vader pastoor is en ze vertelt waarom Kerstmis het belangrijkste christelijke feest is.

Levende kerststal

Jezus' geboorte
In de bijbel staat het verhaal van de geboorte van Jezus. Voor zijn geboorte moesten moeder Maria en vader Jozef een lange reis maken van hun woonplaats Nazareth naar de stad Bethlehem. Toen ze daar aankwamen, was er nergens een slaapplaats en moesten ze in een stal overnachten. Die nacht werd Jezus geboren.

Oostelijke wijzen
Wijze mannen uit het Verre Oosten hadden een nieuwe ster aan de hemel gezien, wat betekende dat er een nieuwe koning was geboren. De wijzen –sommige christenen geloven dat het drie koningen waren- reisden dagenlang om de plaats te vinden die de ster aanwees. Op de plek die de ster aanwees vonden ze Jezus. Ze aanbaden hem en gaven hem goud, wierook en mirre.

Kerstcadeaus
Tegenwoordig vieren niet alleen christenen Kerstmis. Vooral in het westen, geven allerlei mensen elkaar cadeaus. Deze liggen, mooi ingepakt, onder de kerstboom. Christenen herdenken met deze cadeaus de geboorte van Jezus. De christenen geloven namelijk dat God zijn zoon Jezus aan de wereld heeft geschonken.

Goede vrijdag

Goede vrijdag is een dag van vasten en berouw voor christenen. Het woord ‘Goede’ komt van het woord God. Op deze dag herdenken de christenen de kruisiging van Jezus. Jezus werd ter dood veroordeeld omdat joodse opperpriesters zich door zijn preken bedreigd voelden. Deze priesters droegen Jezus over aan de Romeinen, die hem ter dood brachten.

Doornenkroon
De Romeinse soldaten dreven de spot met Jezus. Ze sloegen hem en lieten hem een doornen kroon dragen. Jezus moest zijn zware houten kruis door de straten van Jeruzalem dragen naar de plek waar hij gekruisigd werd. Volgens de bijbel is dit een vreselijk zware tocht geweest, maar Jezus onderging zijn lot lijdzaam omdat volgens de bijbel God dit van hem vroeg.

Kruisiging
De Romeinen sloegen nagels, een soort spijkers, dwars door Jezus' handen en voeten in het kruis. De bijbel vertelt dat toen Jezus stervende was, hij aan God vergeving vroeg voor degenen die hem ter dood brachten. Toen Jezus dood was, werd zijn lichaam door een volgeling in linnen gewikkeld en in een grafkamer gelegd. Daarna werd er een grote steen voor de ingang gerold. Christenen geloven dat Jezus is gestorven voor de mensen op aarde, zodat iedereen vergeving van zonden en een relatie met God kan krijgen.

Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Op deze dag wordt gevierd dat Jezus opstond uit de dood. De 40 dagen voor Pasen worden vastentijd genoemd. Dit is een tijd van berouw, waarin christenen vragen om vergeving van hun zonden.
Voorafgaand aan de vastentijd vieren christenen het carnaval. Dit van oorsprong rooms-katholieke volksfeest heeft heidense (niet-christelijke) wortels en duurt drie dagen. Van een zondag tot dinsdagavond: de vastenavond.
Vroeger was carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was om je flink vol te eten voor de vastentijd. Op vette dinsdag, de laatste carnavalsdag, werd al het vet in huis opgemaakt omdat het anders zou bederven. De vastentijd staat voor de 40 dagen die Jezus volgens de bijbel in de woestijn vastte. De week voor Pasen wordt de lijdensweek genoemd. Die begint met Palmzondag.
De Romeinen vierden het feest van de saturnaliën dat lijkt op het hedendaagse carnaval met veel eten en drinken, een soort Prins Carnaval, vermommingen en optochten door de straten.

Vastentijd
Vasten is niet eten en drinken. De vastentijd begint op Aswoensdag. In sommige kerken wordt dan met as een kruisje op het voorhoofd van de christen gemaakt. Dit staat symbool voor de gedachte aan de sterfelijkheid van de mens en het krijgen van vergiffenis. Tijdens de vastentijd herdenken veel christenen de tijd waarin Jezus vastte en bad voordat hij het woord van God begon te verspreiden.

Christendom_aswoensdag

De vastentijd begint op Aswoensdag.

Palmzondag
De zondag voor Jezus werd gekruisigd, stonden veel mensen langs de weg met palmbladeren te wuiven om hem te verwelkomen in de stad Jeruzalem. De mensen waren zo blij dat hij was gekomen dat ze hem al bij de poorten van de stad opwachtten. Om deze gebeurtenis te herdenken worden er in sommige kerken op deze dag gedroogde palmbladeren uitgedeeld in de vorm van een kruis. Sommige kinderen gaan ook met versierde kruisen in optochten de straat op.

Paasdag
Op deze dag wordt herdacht dat Jezus opstond uit de dood. Christenen geloven dat Jezus hiermee wilde laten zien dat de dood niet het einde is. Iedereen die in God gelooft zal bij hem een eeuwig leven hebben. Op eerste Paasdag worden veel kerken versierd met bloemen en tijdens de kerkdiensten wordt er veel gezongen. De eieren die met Pasen worden gegeten, zien christenen als symbool voor het nieuwe en eeuwige leven dat Jezus aan alle gelovigen gaf.


Emma vertelt wat de vastentijd is en gaat even lekker carnaval vieren.

Viering Hemelvaart in de tuin van de Regenboogkerk in Hilversum.

Hemelvaart

In de bijbel staat dat veertig dagen na de opstanding van Jezus de hemelvaart plaatsvond. Na zijn opstanding verscheen Jezus vaak aan zijn volgelingen en vertelde wat ze moesten doen als hij in de hemel zou zijn. Hij beloofde hen nooit te verlaten. Nadat hij zijn volgelingen had gezegend, steeg hij ten hemel. Zijn volgelingen konden hem toen niet meer zien.

 

Viering Hemelvaart in de tuin van de Regenboogkerk in Hilversum.

Pinksteren

Tien dagen na Hemelvaart en vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Christenen geloven dat God op deze dag zijn heilige geest naar de volgelingen van Jezus zond. Hierdoor konden zij plotseling in andere talen spreken en ook mensen in andere landen over Jezus vertellen. Christenen noemen dit ‘spreken in tongen´. In sommige kerken wordt Pinksteren heel uitbundig gevierd. De kerkgangers dansen met geheven handen in het rond om zo de heilige geest te kunnen ontvangen.

 

Pinksteren