kerk

kerk

De kerk

Christenen eren God door te bidden, de bijbel te lezen en liederen te zingen. Elke godsdienstige samenkomst van christenen wordt kerk genoemd. De gebouwen waarin ze samenkomen heet ook kerk of gebedshuis. Christenen kunnen God eren wanneer ze willen, maar zondag is de belangrijkste dag om dit te doen.

Het altaar
Voorin een gebedshuis staat een soort tafel: het altaar. Er staan allerlei voorwerpen op: kaarsen, wierook, een beker, hosties en soms zelfs een microfoon. Deze microfoon heeft de priester nodig tijdens de dienst. Bij een kerkdienst staat hij achter het altaar en voert de mis uit.

Sobere kerken
Niet alle kerken zijn mooi versierd. Er zijn ook kerken die erg sober zijn. Vaak is het kruis het enige teken waaraan je kunt zien dat het hier om een kerk gaat. Soms kan een kerk zelfs een tent zijn of in de open lucht staan. Het gebouw is niet zo belangrijk als de bezieling en het geloof van de christenen.

Kathedraal vanbinnen

Oosten en westen
Sommige kerken zijn uitgebreid versierd, andere zijn sober en eenvoudig. De meeste kerken zijn zo ontworpen dat een groep mensen er met elkaar kan luisteren, bidden, zingen en iets vieren. Veel zijn op het oosten gericht, omdat de zonsopgang symbool staat voor Jezus' wederopstanding. De ingang van de kerk is meestal naar het westen gericht.

Kathedralen
Een kathedraal is een hele grote, indrukwekkende kerk waar grote groepen christenen bijeenkomen om God te eren. Het hoofd van een kathedraal is een bisschop en de kerk dankt haar naam aan de zetel van de bisschop: de katheder. 
Een rooms-katholieke kerk krijgt van het Vaticaan de benaming basiliek als het gebouw bijvoorbeeld een bekend bedevaartsoord is of als de kerk een bijzonder verleden of een bijzondere functie of betekenis heeft. Het is dus een eretitel.

Wijwater

Wijwater is water dat door de priester is gezegend. Bezoekers van de kerk wassen bij binnenkomst hun handen met dit gewijde water. De tekening toont een bakje waarin het wijwater zit. Deze wijwater bakjes zitten aan de muren naast de toegangsdeuren van de kerk.

Wierook

Soms wordt er wierook gebruikt bij katholieke missen. Wierook geeft een zoet geurende rook en symboliseert de gebeden die opstijgen naar God. Wierook wordt gemaakt van gomharskristallen die over smeulend houtskool worden verspreid.

Wijwater

Rozenkrans

Een rozenkrans is een gebedssnoer en wordt gebruikt in de katholieke kerk. De rozenkrans bestaat uit 15 grote en 150 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees Gegroet (150 maal).

Wijwaterkwast

De wijwaterkwast wordt in de katholieke kerk gebruikt om gewijd water over de mensen te sprenkelen. Dit ter herinnering aan hun doop, het moment dat de gelovige tot de christelijke kerk is toegetreden.

Beker

De beker, ook wel kelk genoemd, bevat wijn. Deze wijn staat symbool voor het bloed van Jezus Christus. Bij de wijn is er altijd brood, de hostie. Katholieken geloven dat halverwege de kerkdienst het brood en de wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus.

Paaskaars

De paaskaars is een grote versierde kaars, die wordt aangestoken in de paasnacht. Het is het symbool van de wederopstanding van Christus. De paaskaars brandt voor in de kerk bij verschillende gelegenheden. Vooral op goede vrijdag, de dag waarop de dood van Christus wordt herdacht, speelt de kaars een belangrijke rol. Verder brandt de kaars op belangrijke feestdagen.

Hostie

In de rooms-katholieke en orthodoxe kerk breekt de priester tijdens de kerkdienst brood, de hostie, in stukken. De stukken geeft hij aan de kerkgangers, net zoals Christus brood deelde met zijn discipelen. In de protestantse kerk wordt dit tijdens het 'avondmaal' gedaan. Tijdens een kerkdienst wordt de gelovigen een hostie in een fraai versierde standaard, de monstrans, getoond. Dit is het symbool voor de aanwezigheid van Christus.

Hostie

Kerkdiensten

Kerkdiensten worden geleid door een priester, dominee, pastoor of andere leider. Op zondag en tijdens andere belangrijke gebeurtenissen worden er diensten in de kerk gehouden. Zoals bij een huwelijk, doop of begrafenis. Het luiden van de kerkklokken is het teken dat de dienst bijna gaat beginnen.

Preken
De voorganger of priester preekt vanaf een kansel voor de mensen die naar de kerk zijn gekomen. In preken wordt verteld hoe mensen op een christelijke manier moeten leven. Een preek is meestal gebaseerd op een gedeelte uit de bijbel. Sommige christenen leggen veel nadruk op de preek. Ze vinden het belangrijk om naar de woorden uit de bijbel te luisteren en te proberen die na te leven.

Dominee

Gebed
Jezus leerde zijn discipelen te bidden. Hij gaf hun het gebed Onze Vader, dat naar God is vernoemd. In het Onze Vader vind je allerlei soorten gebeden (lofuiting, verzoek, om vergeving vragen). Het Onze Vader wordt door alle christenen gebeden en in alle kerken gebruikt.

Het Onze Vader
Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.