ontstaan

ontstaan

Ontstaan van het christendom

Het christendom is ontstaan aan het begin van onze jaartelling. Voor Jezus afscheid nam van zijn volgelingen, had hij hen gevraagd om de wereld in te gaan en iedereen over vergeving te vertellen. Jezus beloofde dat God zijn heilige geest zou sturen om de mensen kracht en steun te geven. De volgelingen deden wat Jezus hen had gevraagd.

De weg

Tien dagen nadat Jezus zijn volgelingen had verlaten, zond God zijn heilige geest. Dit maakte de volgelingen van Jezus erg enthousiast en ze verspreidden de boodschap van Jezus. Duizenden mensen werden ook volgeling. Deze volgelingen werden christenen genoemd. De eerste christenen zijn lange tijd door de Romeinen vervolgd. Van de Romeinse keizer Constantijn mochten vanaf 313 christenen hun God eren.

Beeld van Constantinopel omstreeks 500 na Christus.

Beeld van Constantinopel in de vierde eeuw na Christus.

Het grote schisma

De meningsverschillen tussen Rome en Constantinopel leidden in 1054 tot een deling binnen het christelijke geloof: het grote schisma. De bisschop van Rome kreeg de naam paus en werd hoofd van de Latijns sprekende rooms-katholieke kerk. De hoofdzetel werd het Vaticaan. De christenen in het oostelijke, Griekssprekende deel van het Romeinse rijk noemden zich orthodox. In principe kent deze orthodoxe kerk geen leider, maar zijn alle bisschoppen gelijk. In praktijk is de patriarch de hoogste leiding en is de Patriarch van Constantinopel de 'voorzitter' van alle patriarchen.

Reformatie

Binnen de katholieke kerk ontstonden ook spanningen. In 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van een kerk waarmee hij zijn ongenoegen uitte. Maarten Luther vond dat de kerk te veel was afgedreven van wat er in de bijbel staat en wilde verandering. Luther werd natuurlijk tegengewerkt, maar kreeg ook veel volgelingen. Ze werden protestanten genoemd. Deze periode heet reformatie.

Belgische missionaris vader Damiaan ijdens zijn werk op het Haitiaanse lepraeiland Molokai, Vader Damiaan werd in 2009 heilig verklaard.

De Belgische missionaris vader Damiaan werkte jaren op het Haïtiaanse lepra-eiland Molokaï. Hij werd in 2009 heilig verklaard.

Tekening van Pinksterviering op Sri Lanka

Tekening van de komst van de Heilige Geest op Sri Lanka.

Constantinopel

De Romeinse keizer Constatijn bouwde een nieuwe, christelijke hoofdstad. Die stad noemde hij Constantinopel, het huidige Istanbul. Vanuit deze stad verspreidde het christendom zich over Europa. Uiteindelijk werd het christendom de staatsgodsdienst van het enorme Romeinse rijk. Door de splitsing van het Romeinse rijk in een oosters en westers deel, ontstonden er spanningen tussen de twee machtige steden Rome en Constantinopel. Niet alleen over macht, maar ook over het geloof en de verering van God.

Paus Franciscus, hoofd van de rooms-katholike kerk- en patriarch Bartholomev -hoofd van de oosters orthodoxe kerk.

Paus Franciscus, hoofd van de rooms-katholieke kerk, en patriarch Bartholomeus, hoofd van de oosters-orthodoxe kerk, in Jeruzalem.

Verspreiding

Aan het einde van de 15e eeuw reisde het christendom mee met ontdekkingreizigers naar Noord- en Zuid-Amerika. Later gevolgd door Afrika en Australië. In de eeuwen die daarop volgden, gingen veel mensen op reis om het christendom te verspreiden. Deze mensen worden zendelingen of missionarissen genoemd.

Help uw naaste

Veel zendelingen of missionarissen probeerden te leven zoals Jezus had verteld. Een gebod, een soort wet, dat Jezus aan zijn volgelingen gaf was: “U moet uw naaste liefhebben als uzelf”. Veel zendelingen gedroegen zich in de nieuwe gebieden die ontdekt werden, volgens dit gebod. Ze hielpen arme en achtergestelde mensen, maar er werden ook bevolkingsgroepen met geweld tot het christelijke geloof gedwongen.

Ontkerkeling

Het christendom heeft zich verspreid over de gehele wereld. Het is een van de grootste godsdiensten ter wereld. In sommige gebieden, zoals Afrika, Latijns-Amerika en Azië, groeit het christendom nog altijd. Maar er zijn ook gebieden waar de mensen steeds minder naar de kerk gaan. In West-Europa en Noord-Amerika daalt het aantal actieve christenen. Dit wordt ontkerkelijking genoemd. Dit betekent niet dat deze mensen niet meer in God en Jezus geloven, maar ze gaan steeds minder naar een kerk.

rode lijn

Muur des tijds

4 voor Christus:
Jezus Christus, zoon van God, de Messias en zoon van joodse ouders wordt geboren in een stal in Bethlehem, in Judea.

26 na Christus:
Jezus begint in Galilea mensen te vertellen over God. Hij kiest twaalf volgelingen (discipelen) om hem te helpen. Deze volgelingen noemen we ook apostelen.

KRUISIGING VAN JEZUS VAN NAZARETH.

Kruisiging van Jezus.

33 na Christus:
Saulus (Paulus), die eerst volgelingen van Christus had vervolgd, krijgt een visioen van Jezus en bekeert zich tot het christendom.

47 tot 60 na Christus:
Paulus maakt reizen om het christendom te verspreiden. Ook schrijft hij brieven. Deze brieven maken nu deel uit van de bijbel.

60 tot 65 na Christus:
De Romeinse keizer Nero vervolgt christenen. Velen sterven een afschuwelijke dood.

65 tot 100 na Christus:
In deze periode worden de evangeliën, de beschrijvingen van het leven van Jezus, van het Nieuwe Testament geschreven.

70 na Christus:
Jeruzalem wordt veroverd door de Romeinen. De Romeinen verwoesten de tweede tempel. De eerste tempel was in 586 v.Chr. verwoest.

Abdij van echternach?/Luxemburg, de plaats waar Willibrordus begracen ligt.

Willibrord ligt in de abdij van Echternach in Luxemburg begraven.

1478 na Christus:
De Keulse bijbel wordt de eerste volledige bijbel in de Nederlandse taal.

1517 na Christus:
Maarten Luther start in Europa de reformatie. Hierdoor ontstaat de protestantse tak van het christendom.

1522 na Christus:
De in Utrecht geboren Adriaan Floriszoon Boeyens wordt op 31 augustus 1522 beëdigd tot paus Adrianus VI, de eerste en tot nu toe enige Nederlandse paus.

1637 na Christus:
De officiële vertaling van de bijbel naar het Nederlands: de Statenbijbel.

Orgineel van de eerste Nederlandse Staenbijbel (1637) ligt in Utrechts Archief.

Het orgineel van de eerste Statenbijbel word in Utrecht bewaard.

Geboorte van Jezus Christus.

geboorte van Jezus Christus.

29 na Christus:
Joodse leiders spannen samen tegen Jezus. Ze geven hem aan de Romeinen, die hem kruisigen.

          Drie dagen later:

Jezus staat op uit de dood en verschijnt aan zijn discipelen. Dit heet de opstanding of verrijzenis.

          Tien dagen later:
De heilige geest daalt neer op de discipelen. De dag dat dit gebeurde noemen we Pinksteren.

          Veertig dagen later:
Jezus stijgt ten hemel om bij God te zijn. Dit wordt de Hemelvaart genoemd.

Cartoon van Oude Testament dat door een monnik wordt opgeschreven: een heidens karwei.

Monniken schrijven het Nieuwe Testament.

180 na Christus:
Het christendom verspreidt zich over het Romeinse Rijk, naar Perzië, Noord-Afrika en India.

300 na Christus:
Het christendom bereikt omstreeks 300 na Christus de Zuidelijke Nederlanden.

313 na Christus:
Constantijn de Grote staat de christenen in het Romeinse Rijk toe hun God te eren.

698 na Christus:
Willibrord wordt tot bisschop van Friesland gewijd en verspreidt het christendom over Nederland.

800 na Christus:
De paus maakt keizer Karel de Grote de eerste heilige Romeinse keizer.

1054 na Christus:
In dit jaar vindt de grote scheiding tussen de oostelijke (orthodoxe) en westelijke (katholieke) kerken plaats.

1096 na Christus:
De kruistochten beginnen. Dit zijn oorlogen waarin christenen en moslims met elkaar vechten om de stad Jeruzalem.

1300 na Christus:
Het christendom breidt zich uit tot IJsland, China en Rusland.

Kruistocht

Christenen en moslims vechten om de stad Jeruzalem.

1858 na Christus:
Het begin van de visioenen van Bernadette over de Maagd Maria in Lourdes.

1910 na Christus:
De eerste Wereldzendings-conferentie wordt gehouden. Op deze vergadering wordt gepraat over mogelijkheden om het christendom verder te verspreiden.

1962 tot 1965 na Christus:
Sommige opvattingen van het christendom zijn sterk verouderd. Er wordt in het Vaticaan een kerkvergadering gehouden om dit te veranderen.

1978 na Christus:
Johannes Paulus II wordt tot paus gekozen.

1985 na Christus:
Paus Johannes Paulus II brengt een bezoek aan Nederland.

2004 na Christus:
De Hervormde, Gereformeerde en Evangelisch-Lutherse kerken fuseren tot de Protestantse kerk in Nederland en de Nieuwe Bijbel Vertaling verschijnt.

1993 na Christus:
Voor het eerst worden vrouwen tot priester gewijd in de Anglicaanse kerk.

2013 na Christus
De huidige paus, de Argentijn Jorge Mario Bergoglio, is op 13 maart 2013 tot 266e paus van de rooms-katholieke kerk gekozen. Hij laat zich paus Franciscus noemen.

Paus Johannes Paulus II brengt in 1985 bezoek aan Nederland en ontmoet Prins Claus en Koningin Beatrix

Paus Johannes Paulus II ontmoet koningin Beatrix en prins Claus.