Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Samsam: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Jonngerenplatform Young & Connected B.V., gevestigd aan Meeuwenlaand 98-100, 1021 JL te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34188713.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Samsam een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Abonnee: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid met wie Samsam een overeenkomst tot de regelmatige levering van magazines heeft gesloten of beoogt te sluiten, oftewel een abonnement als bedoeld in lid 7.
 4. Consument: de wederpartij van Samsam die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Samsam en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Samsam zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van magazines als bedoeld in lid 9, al dan niet inclusief digitale content, zoals lesbrieven.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Samsam en een consument wordt gesloten in het kader van een door Samsam georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Samsam en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een consumentenkoop die tot stand komt middels de het bestelproces op een website als bedoeld in lid 8. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door Samsam geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Samsam op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst aangaat.
 7. Abonnement: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 dan wel 6, die voorziet in de regelmatige levering van magazines.
 8. Website: samsam.net, dan wel één of meerdere website van een partner van Samsam waarop overeenkomsten kunnen worden gesloten.
 9. Magazines: alle in het kader van de overeenkomst door Samsam aan de wederpartij te leveren magazines in gedrukte vorm.
 10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 11. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand met betrekking tot een abonnement, te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de eerste uitgave van het magazine door of namens de consument.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Samsam en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Samsam vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Samsam dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Levering van magazines niet op basis van een abonnement is uitsluitend bestemd voor onderwijsprofessionals en geschiedt uitsluitend voor zolang de voorraad daarvan strekt.
 4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Samsam, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Samsam anders aangeeft. De overeenkomst wordt na totstandkoming daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail door Samsam aan de wederpartij bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Samsam niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ABONNEMENTEN

 1. Elk abonnement omvat elke twee maanden de levering van een uitgave van de door de abonnee gekozen versie, met dien verstande dat gedurende de reguliere zomervakanties geen uitgave plaatsvindt. De abonnee ontvangt dan ook vijf uitgaven per 12 maanden. Elke levering omvat het uitdrukkelijk overeengekomen aantal magazines. Digitale lesbrieven voor onderwijsprofessionals, mits de levering daarvan uitdrukkelijk is overeengekomen, worden tussen de uitgaven van de magazines door, geleverd op het door de wederpartij opgegeven e-mailadres van de betreffende leerkracht. Per jaar worden ten hoogste vijf digitale lesbrieven geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders door Samsam is vermeld.
 2. Indien de eerstvolgende uitgave gepland is binnen drie weken na totstandkoming van het abonnement, kan deze uitgave niet aan de abonnee worden geleverd. De daarna volgende uitgave betreft voor de abonnee de eerste levering.
 3. Een abonnement wordt aangegaan voor de resterende duur van het lopende schooljaar (tot 1 juli), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het abonnement na 1 juli, doch vóór het begin van het volgende schooljaar (1 september) wordt aangegaan, loopt het abonnement door tot afloop van het volgende schooljaar. 
 4. Het abonnement wordt na verstrijken van de overeengekomen duur steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van het volgende schooljaar, tenzij het abonnement conform de volgende twee leden tijdig is opgezegd, dan wel de abonnee een consument is. In geval de abonnee een consument is, wordt het abonnement na verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het abonnement conform de volgende twee leden tijdig is opgezegd.
 5. Het abonnement eindigt door opzegging vóór 1 juli. Ten aanzien van consumenten geldt dat zij een stilzwijgend verlengd abonnement kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 6. Opzegging dient schriftelijk of telefonisch te geschieden. Opzegging door de abonnee dient telefonisch te geschieden, dan wel per e-mail (lezersservice@samsam.net).
 7. Indien het abonnement niet tijdig is opgezegd, eindigt het abonnement op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
 8. De abonnee die geen consument is, maar (handelt namens) een school of andere organisatie, kan het abonnement telefonisch of via de mail wijzigen gedurende de abonnementsperiode. Indien zodanige wijziging resulteert in de levering per uitgave van meer magazines, worden de aantallen dienovereenkomstig aangepast, met dien verstande dat een zodanige wijziging pas in werking treedt door verloop van drie weken nadat de wijziging door Samsam aan de abonnee per e-mail is bevestigd; dergelijke wijzigingen van het abonnement doorgevoerd binnen drie weken vóór verschijnen van de eerstvolgende uitgave, hebben ten aanzien van die uitgave geen gevolg.
 9. Bij een downgrade van het abonnement, maakt de abonnee geen aanspraak op enige restitutie; de downgrade treedt pas in werking vanaf het volgende schooljaar.
 10. Door een upgrade van het abonnement, worden de prijzen voor de resterende duur van het abonnement naar evenredigheid verhoogd, waarbij de prijzen van toepassing zijn die ten tijde van het doorgeven van de wijziging door de abonnee, op de website zijn geopenbaard. Samsam stuurt daarvoor een factuur die binnen 30 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen nadat de eerste uitgave van het magazine door of namens hem in ontvangst is genomen, zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de levering in het kader van een overeenkomst op afstand niet op basis van een abonnement geschiedt, is het recht van ontbinding uitgesloten.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail (lezersservice@samsam.net) een verzoek in te dienen bij Samsam. Zo spoedig mogelijk nadat Samsam in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om het abonnement te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Samsam de ontbinding van het abonnement per e-mail bevestigen.
 3. Samsam zal de van de consument ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen.
 4. Het recht van ontbinding als bedoeld in dit artikel kan slechts eenmaal door of ten behoeve van dezelfde consument worden uitgeoefend, bij gebreke waarvan mogelijk aannemelijk is dat het recht van ontbinding voor oneigenlijke doeleinden wordt aangewend en van zogenoemd misbruik van recht sprake is. In geval van misbruik van recht kan het recht van ontbinding niet worden uitgeoefend.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN MAGAZINES & LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De levering van de magazines vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. Samsam behoudt zich het recht voor om meerdere magazines die tot eenzelfde levering behoren, in gedeelten te leveren.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de magazines gaat over op de wederpartij op het moment dat de magazines door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Samsam spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Samsam vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Samsam treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Samsam schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Samsam de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Overeengekomen leveringstermijnen vangen overigens niet eerder aan dan nadat Samsam alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren magazines in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Samsam verschuldigde bedragen te voldoen.
 6. Indien Samsam als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten (zoals naar redelijkheid vast te stellen opslagkosten en/of kosten in verband met meerdere afleverpogingen) maakt, welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens Samsam deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Samsam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Samsam bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Samsam is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Samsam ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Samsam gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Samsam verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Samsam gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Samsam op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Samsam ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Samsam de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Samsam vermelde prijzen inclusief btw.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs. Indien de overeenkomst een abonnement betreft, dient vooruitbetaling plaats te vinden voor het gehele contractjaar. Samsam is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Samsam verschuldigde bedragen heeft voldaan. In geval van een consumentenkoop zal Samsam de consument, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande van dit lid, niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de totale prijs, doch indien de consument voor vooruitbetaling heeft gekozen, is Samsam ook in dat geval niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de consument de vooruitbetaling volledig heeft voldaan.
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn.
 4. Samsam is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij een consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar aan Samsam verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Samsam kan worden toegerekend.
 2. Samsam is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Voorts draagt Samsam geen aansprakelijk voor schade die aan derden kan worden toegerekend, van welke derden Samsam gebruik maakt bij de uitvoering van overeenkomst, waaronder mede begrepen de samenstelling van de inhoud van de magazines.
 3. Samsam is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van abonneenummers en wachtwoorden voor toegang tot de website.
 4. Samsam is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de tijdelijke of blijvende, gehele of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van haar website, bijvoorbeeld ten gevolge van onderhoud of storingen.
 5. De aansprakelijkheid van Samsam is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Samsam betrekking heeft. Indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan één schooljaar, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de totale factuurwaarde berekend over het laatste schooljaar van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Samsam bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De wederpartij vrijwaart Samsam van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Samsam toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Samsam geleverde magazines blijven, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, haar eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de magazines waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de magazines waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Samsam hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Samsam of door Samsam aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de magazines waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Samsam is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde magazines terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Voor zover deze rechten niet bij derden rusten, behoudt Samsam zich alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder copyright mede begrepen) voor ten aanzien van de (inhoud van de) magazines, lesbrieven, digitale nieuwsbrieven en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door Samsam gevoerde merknaam en op de website weergegeven beelden, teksten en overige content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit. Een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van Samsam, biedt Samsam jegens de inbreukmakende partij het recht op onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk en/of vergoeding van de schade die Samsam als gevolg van die inbreuk lijdt.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Samsam.
 2. Bij Samsam ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14. | PRIVACY

 1. Persoonsgegevens door wederpartij aan Samsam verstrekt, zal Samsam nimmer aan derden verstrekken, anders dan in verband met de tussen de wederpartij en Samsam aangegane verbintenissen noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden door Samsam zorgvuldig verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien de wederpartij aan Samsam persoonsgegevens van derden verstrekt, staat de wederpartij ervoor in dat dit geschiedt met voorafgaande instemming van de betreffende derden.
 3. Samsam is, onverminderd het bepaalde in het vorige twee leden, gerechtigd om met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de wederpartij, de door haar opgegeven e-mailadressen te gebruiken om de wederpartij of de door haar aangewezen derden nieuwsbrieven en eventuele enquêtes te versturen, anders dan die betrekking hebben op de uitvoering van tussen de wederpartij en Samsam aangegane verbintenissen. Indien de geadresseerde dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de verdere ontvangst daarvan uitschrijven.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Samsam aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.